Telefon: 0533 347 40 05
İmar ve Kamulaştırma Hukuku

İmar ve kamulaştırma hukuku idare hukukunun ayrı birer dalı olmakla birlikte, çok geniş bir alanı kapsaması nedeni ile idare hukukundan ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Başta  Belediye ve İl Özel İdareleri gibi kurumlar tarafından yapılan imar planları, imar uygulamaları, parselasyon işlemleri, inşaat ve iskan ruhsatları İmar Kanunu içerisine ve hemen hemen bütün kamu kurumları tarafından tesis edilebilen kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma işlemleri de Kamulaştırma Kanunu içerisinde yer almaktadır.

 

            Yine kentsel dönüşüm işlemleri,  Gecekondu Önleme Kanununa dayalı işlemler ile riskli alan ve riskli bina tespitlerine ilişkin işlemleri de bu alan içerisinde saymak mümkündür.

 

            Hukuk büromuz özellikle çeşitli kamu kurumlarında görev yapmış olmaları nedeni ile bu konuda yetkin olan avukat personelimiz vasıtası ile bu hukuk dallarında da müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

 

BELLİ BAŞLI İMAR HUKUK VE KAMULAŞTIRMA DAVALARI

 

**İmar planlarının iptaline ilişkin her türlü idari dava,

**İmar Kanunu 18. Maddesinin uygulanmasından kaynaklanan davalar ile özel parselasyonlardan kaynaklanan her türlü idari dava,

**İnşaat ve iskân ruhsatlarının düzenlenmesine ilişkin idari davalar,

**Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları,

**Herhangi bir kamulaştırma işlemine dayanmayan ancak kamu kurumları tarafından kamu hizmetine fiilen tahsis edilen yahut imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmış olmasına rağmen 5 yıldan fazla süre kamulaştırma işlemi uygulanmayan hukuki el atmalara ilişkin kamulaştırmasız el atma davalar,

** Kaçak inşaattan kaynaklanan imar para cezası ve yıkım kararlarının iptali davaları,

**İmar affından kaynaklanan dava ve işlemler,

**Kentsel dönüşüm işlemlerinden kaynaklanan idari ve adli tüm dava ve işlemlerin takibi,

**Riskli alan ve riskli yapı tespitlerinden kaynaklanan davalar,

**Akaryakıt istasyonları, okul alanları, yol, yeşil alan tesisi, kat âdeti kısıtlamaları gibi her türlü işlemden kaynaklanan işlemlerin ve davaların takibi, 

WhatsApp Destek