Telefon: 0533 347 40 05
İş Hukuku Uyuşmazlıkları.

Tarafların yani işçi ile işverenin üzerinde serbestçe tasrruf edebildiği, yani esasen kendi aralarında çözebilecekleri;

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, iş kazası ve meslek hastalığı dâhil maddi ve manevi tazminat, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, cezai şart ve benzeri alacak taleplerine ilişkin uyuşmazlıklar ile işe iade uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişli niteliktedir.

 

Iş Hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin Arabuluculuk görüşmeleri için, işveren yada kanuni temsilcisinin gitme olanağı yoksa iş yerinde sigortalı olarak çalışan bir kişi yazı ile görevlendirilebilir.

 

Bu alacakların dayanağının kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi, personel yönetmeliği ya da işyeri uygulamalarından kaynaklanması arasında fark yoktur.

 

İş Mahkemeleri Kanunu m. 5/1,a hükmü uyarınca,

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbi gazeteciler,

854 sayılı Deniz İş Kanununa tâbi gemiadamları,

4857 sayılı İş Kanununa veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tâbi işçiler,

ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına iş mahkemelerinde bakılacaktır.

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

WhatsApp Destek